18.1.08

76 - Dan toch liever Hillary

http://www.thejewishweek.com/viewArticle/c37_a2220/News/National.html

75 - Steun aan Palestijnen

Plenaire Vergadering van 20-12-2007

Actuele vraag van de heer Jan Roegiers tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de mogelijke inbreng van Vlaanderen in de heropbouw van Palestina, naar aanleiding van de donorconferentie in Parijs

De voorzitter:
De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers:
Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, afgelopen maandag vond in Parijs de grote donorconferentie plaats ten voordele van Palestina. Het is de economische tegenhanger van de politieke top in Annapolis waar ook over de toekomst van Palestina werd gesproken.
De bedoeling van beide bijeenkomsten is heel duidelijk: het oprichten van een onafhankelijke en vooral leefbare Palestijnse staat in 2008. Om die doelstelling te halen en ook om de vredesgesprekken met Israël nieuw leven in te blazen werd door ongeveer 90 landen en instanties 7,4 miljard dollar bijeengesprokkeld.

Niet geheel toevallig zijn de heer Verstreken, ikzelf en Kamerlid De Vriendt voor veertien dagen in de Palestijnse gebieden geweest. We zijn in Gaza geweest, waar we vaststelden dat niet minder dan driekwart van de bevolking moet leven van voedselhulp, terwijl de rijke oogst de grenzen niet kan en mag verlaten. We zijn in Bethlehem geweest, waar we de muur gezien hebben. Die snijdt de drukste winkelstraat doormidden en heeft daardoor het hele economische leven in de stad kapotgemaakt. We hebben in Hebron vastgesteld dat alle winkeltjes moesten sluiten omwille van de verfoeilijke nederzettingenpolitiek van Israël in die stad. Die heeft ervoor gezorgd dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Kortom, de heer Verstreken zal het wel met me eens zijn, we hebben kunnen vaststellen dat de situatie in Palestina schrijnend is. De toestand schreeuwt om hulp van de internationale gemeenschap. De federale regering, die aanwezig was op de donorconferentie, heeft 86 miljoen euro beloofd aan Palestina. Kunnen en willen wij met Vlaanderen een bijdrage leveren aan de heropbouw van Palestina, met het oog op die leefbaarheid en onafhankelijkheid in 2008?

De voorzitter:
Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois:
Mijnheer Roegiers, Vlaanderen gaat ook voluit voor een oplossing voor die twee staten. Ik hoop dat dat lukt in 2008, al zijn de problemen nog immens, niet het minst aan Palestijnse kant. Dat is nog erger geworden door de politieke tweedeling tussen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Ik heb vorig jaar ook een bezoek gebracht aan Palestina, maar alleen aan de Westoever. Ik heb toen zelf de immense gevolgen gezien van de nederzettingenpolitiek en van de muur die dwars door dorpen, eigendommen en landerijen loopt.
Ik heb vanaf het begin van mijn ministerschap stelselmatig meer fondsen uitgetrokken voor Palestina. We doen dat via UNRWA. In 2005 bedroeg dat fonds 15.000 euro, in 2006 200.000 euro en in 2007 250.000 euro. Vorige week heeft de Vlaamse Regering beslist om dat op te trekken tot 300.000 voor 2008. Daarbovenop hebben we in 2006 nog eens via ngo's 328.000 euro besteed zodat onze bijdrage stelselmatig toeneemt.
We voeren een tweesporenbeleid. In 2006 werkten we via Oxfam, Caritas en FOS. De rest verloopt multilateraal omdat UNRWA daar schitterend werk levert. De organisatie pakt de zaken multilateraal aan, investeert in projecten gericht op zelfredzaamheid en de opbouw van de gemeenschap. We werken daar heel graag aan mee. Ik heb in april van dit jaar mevrouw Karen Koning AbuZayd van de UNRWA ontmoet. Ik heb gezegd dat we via UNRWA verder willen investeren in en meewerken aan de multilaterale aanpak en de Palestijnse gemeenschap. De UNRWA beperkt zich trouwens niet tot de huidige Palestijnse gebieden, maar zich evenzeer richt op de mensen in Jordanië, Syrië en Libanon.

Ik sluit niet uit dat bij het bedrag van 300.000 euro voor volgend jaar nog noodhulp bijkomt, eventueel via de ngo's. Mijn engagement tegenover UNRWA is een gestructureerde investering. Naar Vlaamse normen is dit een serieus bedrag.

De heer Jan Roegiers:
Mijnheer de minister, ik dank u voor uw toezegging. We hebben in Gaza met eigen ogen het werk van UNRWA gezien. Ze zorgen ervoor dat niet minder dan 200.000 Palestijnse kinderen school kunnen lopen. Dat alleen al is fenomenaal.
We hebben daar nadrukkelijk gevraagd naar de inbreng van Vlaanderen en België. UNRWA is het VN-agentschap voor de Palestijnse vluchtelingen. Ze kenden Vlaanderen en België en onze inbreng. Dat deed ons in elk geval veel plezier.

Mijnheer de minister, tijdens de begrotingsbespreking heb ik nadrukkelijk gepleit om, nu Vlaanderen schuldenvrij is, echt wel te streven naar de besteding van 0,7 percent van ons bruto binnenlands product. Uw engagement draagt ertoe bij dat we dat beetje bij beetje kunnen realiseren. Het doet me veel plezier dat daar een niet onaanzienlijke inbreng voor de heropbouw van Palestina bij is. Waarvoor mijn dank.

De voorzitter:
De heer Loones heeft het woord.

De heer Jan Loones:
Principieel is dit van groot belang. De som van 300.000 euro is in verhouding tot onze middelen, en dus belachelijk laag. Voor ons is het niet belachelijk, maar in het kader van de 86 miljoen euro van België is dit een kleine som. Centen zijn belangrijk, maar vooral ook de inzet.
De Vlaamse Regering heeft zich geschaard achter de tweestatenoplossing. We zijn daar niet dubbelzinnig in. Het is van belang om Israël op zijn verplichtingen te wijzen. Dat geld zal slechts opbrengen op het ogenblik dat Israël zijn nefaste isolatiepolitiek opheft. Ik was zelf tweemaal in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Je kunt daar het tegendeel zien gebeuren. De Palestijnse gebieden worden steeds meer in de wurggreep gehouden vanwege het veiligheidsrisico. Natuurlijk zijn beide kanten belangrijk.
Bij het bezoek van Mustafa Barghouti aan de Vooruit in Gent, was er een bomvolle zaal. Vlaanderen leeft voor die solidariteit met Palestina. Dat is van belang. Als alle 90 donorlanden zich op dezelfde manier zouden inzetten, dan kan Israël daar niet doof voor blijven, zelfs al kan het militair de hele wereld aan.

De voorzitter:
De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken:
Er is inderdaad een beetje hoop en licht in de tunnel. Maar het zal nog ontelbare jaren duren voor de situatie daar is opgelost. Naast financiële en andere hulp is ook diplomatie van belang. We moeten de twee staten erkennen, en hen ook wijzen op hun rechten en plichten.
Ons geld is inderdaad een druppel op een hete plaat, maar het wordt goed besteed. Dat hebben we ter plekke gezien, samen met de heer Roegiers en Kamerlid De Vriendt, samen met mensen van Broederlijk Delen, Pax Christi en UNRWA. Er is geen humanitaire ramp op komst in Gaza, die is er al. We hebben ter plekke gezien dat het drinkwater opzettelijk wordt vervuild, dat de elektriciteit constant wordt afgesloten, dat import en export verboden zijn, dat er een groot tekort is aan medicijnen. Dokters slaken noodkreten.
Als je dan op de voedselbedeling ziet staan: 'Sponsored by the Belgian en Flemish governments', dan krijg je daar kippenvel van. Dus is ons geld zeker goed besteed en ik wil de minister danken voor de inspanning.

De voorzitter:
De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux:
De opvoering van de bilaterale hulp aan Palestina is inderdaad heel belangrijk. Het is van groot belang dat we vanuit Vlaanderen de vredesgezinde krachten in Israël en Palestina actief blijven ondersteunen.
Ik sluit me volledig aan bij het betoog van de heer Roegiers. Mijnheer de minister, is het vanuit uw visie op buitenlands beleid nog langer verantwoord dat de Vlaamse overheid, in concreto minister Ceysens, nog steeds exportvergunningen voor wapens aan Israël toestaat?
Het gevolg daarvan is immers dat wij enerzijds hulp proberen te bieden aan de getroffen gebieden, maar dat we anderzijds ook het militair-industriële complex blijven ondersteunen. Kunt u uw standpunt ter zake verduidelijken vanuit uw visie op het Vlaamse buitenlandbeleid, los van de louter economische visie die minister Ceysens geregeld verkondigt in de Subcommissie voor Wapenhandel?

Minister Geert Bourgeois:
Mevrouw de voorzitter, ik neem aan dat het niet de gewoonte is dat ministers ondervraagd worden over het beleid van een collega-minister, laat staan dat ik daar zou op antwoorden. Desgevallend kan de regering, in hoofde van de minister-president, daar middels een bredere interpellatie over aangesproken worden. Ik zal mij aan de deontologie houden die binnen elke regering telt. U zult zich moeten richten tot minister Ceysens, mijnheer Glorieux.
Voor het overige kan ik enkel akte nemen van wat de collega's gezegd hebben en hen danken voor hun steun voor het beleid. Het is inderdaad belangrijk dat Vlaanderen die lijn trekt, en dat dat gebeurt over de partijgrenzen heen en bestuursperiodeoverschrijdend. We moeten in die regio aanwezig zijn en uitgaan van de vaste wil tot het mee helpen bouwen aan de vrede en een tweestatenoplossing.

De heer Jan Roegiers:
Ik dank de minister en de collega's voor de steun die gegeven wordt aan de wederopbouw van Palestina. De mensen daar weten wel - onder meer via het internet - dat de steun van hier komt. Ik dank u.

De voorzitter:
Het incident is gesloten.

Arafat is de grote schuldige van de Palestijnse miserie. Om de Palestijnen te helpen moeten men de fondsen die Arafat op zijn privérekening heeft gezet terug eisen. Lees: http://het-ander-klokje.blogspot.com/2006_07_20_archive.html

12.1.08

74 - Lezersbrief Filip Dewinter
EXCUUS 'Hitlergroet'In uw krant van 11januari 2008 drukt u bij een artikel 'Dewinter moet alle neonazi's buitengooien' een foto van mij af uit 1991, waarbij ik mijn eed als volksvertegenwoordiger afleg in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.


Het foto-onderschrift luidt 'Filip Dewinter bracht in 1991 de Hitlergroet bij zijn eedaflegging, maar weigert zich daarvoor te excuseren'. Met dit foto-onderschrift gaat uw krant wel heel erg kort door de bocht. Mij verwijten de Hitlergroet te brengen beschouw ik als een ernstige belediging aangezien ik mij altijd uitdrukkelijk gedistantieerd heb van antisemitisme en neonazisme.


Mij ervan beschuldigen de Hitlergroet te hebben gebracht is voor mij persoonlijk bijzonder kwetsend aangezien ook mijn familie tijdens WOII geleden heeft onder de terreur van de nazi's.De gratuite beschuldigingen aan mijn adres van neonazisme en antisemitisme raken kant noch wal en zijn blijkbaar enkel bedoeld om mezelf en het Vlaams Belang onderuit te halen. Het is overigens een teken aan de wand dat men anno 2008 oude koeien uit de gracht moet halen -zowaar een foto van 17jaar geleden- om toch maar te 'bewijzen' dat Dewinter een antisemiet en neonazi is.Nochtans heb ik altijd al duidelijk gesteld dat ik de Joodse gemeenschap in Antwerpen en overigens in heel Europa als een bondgenoot beschouw in onze strijd tegen islamisering. Mij verwijten een antisemiet te zijn is dom en onredelijk en staat haaks op alle politieke standpunten en uitspraken die ik desbetreffend de afgelopen jaren heb ingenomen en gedaan.

Filip De Winter


PS - De enige die ik ooit de echte (lichaamstaal en woorden) Hitlergroet heb zien brengen was Bert Anciaux.

11.1.08

73 - Dhr. Freilich in Joodsaktueel

Bekijk en lees eerst deze site:
http://www.joodsaktueel.be/index-binnen1.html


Nog meer begripsverwarring.

Graag zou ik willen weten waarom er een danige verwondering en zelfs ontsteltenis ontstaat bij Dhr. Freilich - en zijn andere geloofsgenoten - over de handelingen en uitspraken van het Vlaams Belang.
Want hier wordt geen enkele uitleg aan toegevoegd. Hebben wij zelfmoordterroristen gestuurd? Hebben wij iemand voor de tv-camera de keel overgesneden, gooien wij met bommen?
Welke zijn dan die gebeurtenissen en te grove feiten om ons antisemitisme geloofwaardig te maken.
Ik ken er geen enkele. Daarentegen heb ik aan socialistische kant al meer gehoord. Israël boycotten, de voormalige president Sharon voor de rechtbank in België laten veroordelen…om nog maar te zwijgen over de grove opmerkingen die ik al heb gehoord wanneer ze denken dat het wel ‘safe’ is, om het te zeggen tegen iemand van het Vlaams Belang . Dat ze bij mij aan het verkeerde adres zijn weten ze dan ook heel gauw.


Filip Dewinter is inderdaad geen antisemiet, wat ik hem wel verwijt is naïviteit. Hij gaat ervan uit dat zijn woorden zullen geïnterpreteerd worden zoals hij ze oorspronkelijk bedoelde. En dat is meestal niet zo.
(Ik heb hieronder (nr 72) een vergelijkbar artikel geplaatst dat werd geschreven door Dennis Prager)


Neem nu de volgende zin: “Twintig jaar geleden heb ik in november 1988 geprotesteerd tegen het feit dat het kerkhof, dat overigens graven van geallieerden en Duitse soldalen telt, afgesloten werd voor de familieleden van de overledenen” interpreteert Dhr. Freilich als volgt: U claimt in Lommel te zijn gaan betogen omdat de toenmalige burgemeester de toegang had geweigerd aan Duitse familieleden. Waarom net u zich geroepen voelt Duitse families te verdedigen is een vraag terzijde.”

Merkt u het verschil?

Dhr. Freilich vraagt zich bovendien af waarom iemand zich geroepen voelt om mensen te verdedigen, van wie men het recht wou ontnemen nog langer het graf van hun overleden familielid te bezoeken?
’t Ja …heeft niet iedereen het recht om het graf zijn overleden familielid– zelfs al is het de ergste crimineel of Duitser– te bezoeken?


Dat Dhr. Freilich de apartheid promoot voor het eigen volk staat hem uiteraard vrij. Iedereen is het er over eens dat een volk dat hier al duizenden jaren leeft, evenveel recht heeft op een eigen geloof en cultuur als de niet-joden in dit land. Het zou nogal dom zijn om iets anders te beweren. We hebben tenslotte samen dit land opgebouwd.


Integratie betekent echter ook elkaar leren kennen en dat is voor sommigen (gelukkig niet iedereen) – aan beide kanten – een moeilijke stap. Heel jammer.Het laatste punt in de reactie van Dhr. Freilich is echter een kaakslag in het gezicht van, niet alleen joodse mensen, maar iedereen die al onder het moslimextremisme heeft geleden.

Voor alle zekerheid, en om elke vervolging uit te sluiten, gebruik ik hier de woorden van iemand anders wanneer het over de islam en haar trouwe soldaten gaat.
Jan Leyers geciteerd door Johan Sanctorum: http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Mekka.htm
“een volstrekt statisch-autoritaire mannencultuur, gekenmerkt door een totale afwezigheid van vrijemeningsuiting, een geïnstitutionaliseerd sadisme tegenover de vrouw, en een onvoorwaardelijke onderwerping aan het religieuze primaat, de almacht van Allah waarin de mannelijke autoriteit zich projecteert.

Hij duldt geen enkel empirisch argument en beweegt zich in pure cirkelredeneringen, met Allah als middelpunt en de Koran als passer.

Het onderwijs bestaat vrijwel uitsluitend uit het slaafs vanbuiten leren van die Koran, –een perfecte strategie voor autoritaire regimes om gedweeë onderdanen op te voeden. Het idee dat de Islam zich gaandeweg zal moderniseren, als we maar wat geduld oefenen, af en toe wegkijken, de bloedneuzen stilletjes stelpen en ons tolerant blijven opstellen, veegt Leyers van tafel: het autoritair-theocratische niet-denken ‘zit hen in de culturele genen’.

72 - Moedwillige begripsverwarring.Will Smith, Hitler and the Diminishing Value of Truth

By Dennis Prager
http://www.JewishWorldReview.com

On Dec. 22, the Scottish newspaper The Daily Record published an article summarizing an interview its reporter Siobhan Synnot had with the superstar actor Will Smith.

Near the end of the highly laudatory piece, the reporter wrote: "Remarkably, Will believes everyone is basically good" and immediately cited the actor saying: "Even Hitler didn't wake up going, 'Let me do the most evil thing I can do today,'" said Will. "I think he woke up in the morning and, using a twisted, backwards logic, he set out to do what he thought was 'good.'"


What Will Smith said is probably true. Most of history's great evils were committed by people who somehow convinced themselves that the evil they did was really good. This is hardly a new problem. As the Prophet Hosea said 2,700 years ago, "Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness" (Hosea 4:6).


Some years ago, I made a video on goodness ("For Goodness Sake") with the director David Zucker in which I said almost the same thing word for word, that few people who do evil wake up in the morning saying, "Ah, another day to do evil."


In his play "Incident at Vichy," playwright Arthur Miller depicts a Jewish doctor in Nazi Occupied France who seeks a corrupt Nazi to bribe in order to escape Hitler's genocide of the Jews. The Jewish doctor knows that if he finds an idealistic Nazi, he is doomed. Miller's point was that there were bestial Nazis who believed that what they were doing was good.


Yet, Will Smith, making the same point, was quoted around the world as saying that he thinks that Hitler was a good person.


Every Hollywood and celebrities Internet site I checked — about 30 — headlined that "Will Smith thinks Hitler was a 'good' person" (note that 'good' was put in quotation marks as if the headline was accurately quoting Smith).


And most then opened their phony report with this: "U.S. actor Will Smith has stunned fans by reportedly declaring that Nazi dictator Adolf Hitler was essentially a 'good' person."


A complete fabrication.


The lying about Smith was not confined to Hollywood and celebrity Web sites. For example, Rense.com, which calls itself "World's No. 1 Alternative News Service — Your First Source for Reality and Honest Journalism," offered this headline (www.rense.com/general79/smith.htm), reprinting a World Entertainment News piece: "Will Smith — 'Hitler Was Essentially a Good Person.'"


A Web site presumably credible to its readers put into quotation marks something Smith never said.


Even some responsible sites completely distorted what Smith said.
YNETnews.com wrote: "Hollywood superstar Will Smith told Scottish newspaper The Daily Record recently that he was convinced Nazi dictator Adolf Hitler did not fully understand the extent of the pain and suffering his actions would cause during his time in power in the 1930s and '40s."


Smith said that? Where? When? YNET — to repeat, a usually responsible site — made up that whole statement.


And, of course, millions of Internet readers believe all this, and then the sites publish readers' comments based on the lie the site published — such as this one at YNET about "Will Smith losing millions of fans, being another Mel Gibson … "


To their credit, the mainstream print and electronic news media rarely misquoted Smith, but when they did cover it, the coverage was unhelpful and occasionally irresponsible.


The New York Post's gossip column, "Page Six," wrote this on Dec. 30: "December 27, 2007 — Will Smith wisely backed away from comments he made to a Scottish reporter about Adolf Hitler." In fact, Smith never "backed away" from his comments, and there was nothing to back away from.


The Chicago Tribune column "Red Eye" opened its Dec. 24 report on Will Smith with this: "Will Smith likes to think there's good in everybody. Even Adolf Hitler."


A headline in The Australian read, "Will Smith sees the good in Hitler."


And on Dec. 27, Scotland's premier newspaper, The Scotsman, reported — even after Smith's clarification "Last week, however, the warm feeling for Smith turned distinctly chilly. In an interview with the Daily Record, he was quoted as saying Adolf Hitler had just been trying to do good."


Smith reacted to what he correctly called "an awful and disgusting lie" and denounced Hitler as "a vile, heinous vicious killer responsible for one of the greatest acts of evil committed on this planet. "
At that point, Abe Foxman, national director of the Anti-Defamation League, announced, "We welcome and accept Will Smith's statement that Hitler was a 'vicious killer' and that he did not mean for his remarks about the Nazi leader to be mistaken as praise." That was good and necessary.

But, like the irresponsible blogs, the ADL leader characterized Smith's original statement this way: "Unfortunately, in citing Hitler in what appears to be a positive context, Smith stirred up a hornet's nest on the Internet, where hate groups and anti-Semites latched on to the remark and praised it."


But Will Smith never cited Hitler in "a positive context," and Foxman should never have said that Smith did. By doing so, Foxman preserved the original lie. A group dedicated to opposing defamation should have opposed the defamation of Will Smith, not subtly contributed to it.


What is to be learned? The lessons are simple:


1. Don't trust a Web site that doesn't cite a reputable source for a news item (opinions columns have different standards).


2. Then, check that source.


3. Don't trust headlines in newspapers — read the entire column.


4. When a person is quoted, read his original statement in context.


In the meantime, however, millions of people around the world will continue to believe the lie that Will Smith said that Hitler was a good man.


And the media will, apparently, pay no price.JWR contributor Dennis Prager hosts a national daily radio show based in Los Angeles.